Circoscrizione N. 1 (7 scuole)
N. 52 Generi e 66 Specie
N. 130 totale di alberi presenti
N. 68 arbusti - Lung. totale siepi 302 m.
Totale superficie verde 8712 mq.
Sup. verde per alunno 6.25 mq.