Circoscrizione N. 2 (4 scuole)
N. 39 Generi e 56 Specie
N. 152 totale di alberi presenti
N. 46 arbusti - Lung. totale siepi 425 m.
Totale superficie verde 9465 mq.
Sup. verde per alunno 6.58 mq.