Circoscrizione N. 3 (1 scuole)
N. 18 Generi e 24 Specie
N. 49 totale di alberi presenti
N. 10 arbusti - Lung. totale siepi 0 m.
Totale superficie verde 3900 mq.
Sup. verde per alunno 7.00 mq.