Circoscrizione N. 4 (7 scuole)
N. 45 Generi e 61 Specie
N. 281 totale di alberi presenti
N. 64 arbusti - Lung. totale siepi 577.5 m.
Totale superficie verde 10741 mq.
Sup. verde per alunno 9.13 mq.