Circoscrizione N. 5 (5 scuole)
N. 47 Generi e 65 Specie
N. 204 totale di alberi presenti
N. 47 arbusti - Lung. totale siepi 783 m.
Totale superficie verde 10508 mq.
Sup. verde per alunno 6.47 mq.